Best Sellers

Product Categories

Why choose us

 • Customizable

  สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ของคู่ค้า ด้วยหลักการ “การบริการที่ถูกใจลูกค้าคืองานของเรา”

 • Certified

  มีเอกสารรับรองครบทั้ง HACCP Certificate, HALAL, Product Specification, Certificate of Analysis ฯลฯ จากผู้ผลิตต่างประเทศ

 • Experienced

  ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการบริการอุตสาหกรรมอาหาร  ทำให้เราเข้าใจความต้องการลูกค้า ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น โรงงานผลิต ร้านอาหาร หรือกลุ่มโรงแรม

 • Direct Import

  สินค้าหลักนำเข้าโดยตรงจากผู้ผลิต ดังนั้นจึงได้ทั้งคุณภาพ ราคา และความสดใหม่

ABOUT US Learn More

Our Clients

Learn More
BLOG & NEWS Learn More